تعداد مقالات: 13

2. مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 27-44

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754114.v1

ساناز بیضائی دوست؛ مرجان مشکور؛ آزاده محاسب؛ محمد تقی عطائی


10. الگوی استقراری دشت نیشابور در دوره ساسانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-186

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754210

میثم لباف خانیکی


11. سکه بیزانسی یافته شده از کهنه تپه سی در شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-192

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754276

علی زلقی؛ سپیده مازیار