نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپولو مجسمه‌های پارسی (؟) در پرستشگاه های آپولو در قبرس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]
 • آغاز ایلامی خراج یا مالیات؛ شواهدی جدید از ساختار اقتصاد سیاسی ایران در دوره آغاز ایلامی بر اساس بازخوانی گلنبشته آغاز ایلامی TY.11 تپه یحیی موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]

ا

 • اشیاء فلزی بازسازی چرخۀ استحصال، تولید، توزیع و مصرف اشیاء فلزی در هفت تپه، برای درک زندگی روزمرۀ ساکنان شهر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-82]
 • اقتصاد معیشتی مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]
 • الگوی استقراری الگوی استقراری دشت نیشابور در دوره ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 161-186]
 • اورارتویی ترجمة پسوند-ḫi در کتیبة لوح فهرست اهداء کنندگان گوسفند از بسطام ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-134]

ب

 • باستان‌جانورشناسی مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]
 • باستان‌شناسی دشت لار بازنگری محل انتساب هفت قطعه کاشی زرین‌فام در موزه ملّی ایران؛ اطلاعات باستان‌شناختی تازه‌ای از دشت لار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]
 • برادوستی فناوری و گونه شناسی دست تراش‌های پارینه سنگی غار خر در بیستون، مجموعه موزه ملی ایران و دانشگاه مونترال [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • بهره‌وری از زمین الگوی استقراری دشت نیشابور در دوره ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 161-186]
 • بیزانسی سکه بیزانسی یافته شده از کهنه تپه سی در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-192]

پ

 • پرستشگاه مجسمه‌های پارسی (؟) در پرستشگاه های آپولو در قبرس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]
 • پیشاهخامنشی مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]

ت

 • تپه قصردشت مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]
 • تپه یحیی خراج یا مالیات؛ شواهدی جدید از ساختار اقتصاد سیاسی ایران در دوره آغاز ایلامی بر اساس بازخوانی گلنبشته آغاز ایلامی TY.11 تپه یحیی موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]
 • تدفین تدفین شماره 12 در چَلو: گور بانویی نجیب زاده از «تمدن خراسان بزرگ» [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]

چ

 • چرخۀ تولید تا مصرف بازسازی چرخۀ استحصال، تولید، توزیع و مصرف اشیاء فلزی در هفت تپه، برای درک زندگی روزمرۀ ساکنان شهر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-82]
 • چلو تدفین شماره 12 در چَلو: گور بانویی نجیب زاده از «تمدن خراسان بزرگ» [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]

خ

 • خراج خراج یا مالیات؛ شواهدی جدید از ساختار اقتصاد سیاسی ایران در دوره آغاز ایلامی بر اساس بازخوانی گلنبشته آغاز ایلامی TY.11 تپه یحیی موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]
 • خراسان تدفین شماره 12 در چَلو: گور بانویی نجیب زاده از «تمدن خراسان بزرگ» [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]
 • خوشی‌خانه بازنگری محل انتساب هفت قطعه کاشی زرین‌فام در موزه ملّی ایران؛ اطلاعات باستان‌شناختی تازه‌ای از دشت لار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]

د

 • دامپروری مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 27-44]
 • دوره سلجوقی سکه بیزانسی یافته شده از کهنه تپه سی در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-192]
 • دوره‌ی ساسانی الگوی استقراری دشت نیشابور در دوره ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 161-186]
 • دورۀ ایلام میانه بازسازی چرخۀ استحصال، تولید، توزیع و مصرف اشیاء فلزی در هفت تپه، برای درک زندگی روزمرۀ ساکنان شهر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-82]

ز

 • زرزی فناوری و گونه شناسی دست تراش‌های پارینه سنگی غار خر در بیستون، مجموعه موزه ملی ایران و دانشگاه مونترال [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

س

 • سفال دوره اسلامی مطالعات آزمایشگاهی بر روی کوزه ها ی موسوم به فقاع در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 193-210]

ظ

 • ظروف ترنجی شکل مطالعات آزمایشگاهی بر روی کوزه ها ی موسوم به فقاع در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 193-210]

ع

 • عصر مفرغ تدفین شماره 12 در چَلو: گور بانویی نجیب زاده از «تمدن خراسان بزرگ» [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-64]

غ

 • غرب زاگرس فناوری و گونه شناسی دست تراش‌های پارینه سنگی غار خر در بیستون، مجموعه موزه ملی ایران و دانشگاه مونترال [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]

ف

 • فقاع مطالعات آزمایشگاهی بر روی کوزه ها ی موسوم به فقاع در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 193-210]

ق

 • قبرس مجسمه‌های پارسی (؟) در پرستشگاه های آپولو در قبرس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]
 • قوش‌خانه بازنگری محل انتساب هفت قطعه کاشی زرین‌فام در موزه ملّی ایران؛ اطلاعات باستان‌شناختی تازه‌ای از دشت لار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]
 • قیطریه" گونه‌شناسی و مقایسه تطبیقی سفال‌های گورستان قیطریه: بازنگری مجموعه موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 93-128]

ک

 • کاشی زرین‌فام بازنگری محل انتساب هفت قطعه کاشی زرین‌فام در موزه ملّی ایران؛ اطلاعات باستان‌شناختی تازه‌ای از دشت لار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]
 • کلیدواژگان: پسوند -ḫi ترجمة پسوند-ḫi در کتیبة لوح فهرست اهداء کنندگان گوسفند از بسطام ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-134]
 • کنستانتین دهم سکه بیزانسی یافته شده از کهنه تپه سی در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-192]
 • کهنه تپه‌سی سکه بیزانسی یافته شده از کهنه تپه سی در شمال غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 187-192]

گ

 • گلنبشته خراج یا مالیات؛ شواهدی جدید از ساختار اقتصاد سیاسی ایران در دوره آغاز ایلامی بر اساس بازخوانی گلنبشته آغاز ایلامی TY.11 تپه یحیی موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]

ل

 • لوح بسطام ترجمة پسوند-ḫi در کتیبة لوح فهرست اهداء کنندگان گوسفند از بسطام ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-134]

م

 • مجسمه مجسمه‌های پارسی (؟) در پرستشگاه های آپولو در قبرس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]
 • مطالعات فرهنگ مادی بازسازی چرخۀ استحصال، تولید، توزیع و مصرف اشیاء فلزی در هفت تپه، برای درک زندگی روزمرۀ ساکنان شهر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-82]
 • منظر فرهنگی الگوی استقراری دشت نیشابور در دوره ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 161-186]
 • موزة ملی ایران ترجمة پسوند-ḫi در کتیبة لوح فهرست اهداء کنندگان گوسفند از بسطام ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-134]
 • موستری فناوری و گونه شناسی دست تراش‌های پارینه سنگی غار خر در بیستون، مجموعه موزه ملی ایران و دانشگاه مونترال [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 5-26]
 • میکروسکوپ نوری مطالعات آزمایشگاهی بر روی کوزه ها ی موسوم به فقاع در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 193-210]

ن

 • نخبگان سیاسی خراج یا مالیات؛ شواهدی جدید از ساختار اقتصاد سیاسی ایران در دوره آغاز ایلامی بر اساس بازخوانی گلنبشته آغاز ایلامی TY.11 تپه یحیی موجود در موزه ملی ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-92]
 • نظام‌نامة موزه ملّی بازنگری محل انتساب هفت قطعه کاشی زرین‌فام در موزه ملّی ایران؛ اطلاعات باستان‌شناختی تازه‌ای از دشت لار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 211-223]
 • نیشابور الگوی استقراری دشت نیشابور در دوره ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 161-186]

ه

 • هخامنشی مجسمه‌های پارسی (؟) در پرستشگاه های آپولو در قبرس [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 143-160]
 • هفت تپه بازسازی چرخۀ استحصال، تولید، توزیع و مصرف اشیاء فلزی در هفت تپه، برای درک زندگی روزمرۀ ساکنان شهر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-82]