نویسنده = محمد تقی عطائی
گیاهان قصردشت: ارزیابی نمونه های ذغالی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/jinm.2022.1972239.1067

ماریا تبریزپور؛ محمد تقی عطائی


مطالعه بقایای استخوانی جانوری مکشوفه از کاوش های تپه قصردشت- فارس؛ گزارش پنجم

دوره 1، شماره 1، آذر 1399، صفحه 27-44

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14754114.v1

ساناز بیضائی دوست؛ مرجان مشکور؛ آزاده محاسب؛ محمد تقی عطائی