نویسنده = سپهر بهادری
مطالعات فنی دو شی آلیاژ مس متعلق به عصر مفرغ ایران

دوره 2، شماره 1، دی 1400، صفحه 67-74

10.22034/jinm.2021.252916

امید عودباشی؛ ماتیاس میوفر؛ سپهر بهادری؛ جواد طیاری