نویسنده = جبرئیل نوکنده
بررسی شی استخوانی یانیق‌تپه در مجموعه موزه ملی ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/jinm.2023.1983154.1069

سپیده مازیار؛ مرجان مشکور؛ لائورا مانکا؛ هما فتحی؛ جبرئیل نوکنده؛ رویا خزائلی