کلیدواژه‌ها = موزه ملی ایران
پتروگرافی سفال دوره مس سنگ قدیم ماهیدشت (نوع جی) در موزه ملی ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/jinm.2022.549360.1052

سیروان محمدی قصریان؛ ایرج بهشتی؛ ام البنین غفوری