کلیدواژه‌ها = دوره اشکانی
کهنه تپه سی استقراری کورا-ارسی و اشکانی در حاشیه رود ارس، شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 1، دی 1400، صفحه 75-100

علی زلقی؛ سپیده مازیار؛ بایرام آقالری؛ مرجان مشکور؛ مژگان جایز