دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Aegyptiaca of Achaemenid Persia: re-examination of the documentation from Iran

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/jinm.2022.252910

Sepideh Qaheri