راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی لطفا مقالات خود را در دو فایل مستقل بارگذاری کنید. یک فایل کل مقاله بدون مشخصات نویسندگان که به داوران ارسال  خواهد شد و یک فایل وورد شامل مشخصات نویسندگان و اطلاعات تماس و معرفی آنان که نزد نشریه محفوظ خواهد ماند. 

 

-  ترتیب و چیدمان مطالب در مقاله:

 - عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده‌ی فارسى و انگلیسی (بین 250 تا 300 کلمه)، کلید واژگان (بین 5 تا 8  واژه مرتبط با متن)، متن اصلی (درآمد، مواد و روش‌، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزارى)، پی‌نوشت‌ها، کتاب‌شناسی، زیرنویس تصاویر

- ذکر نام نویسنده یا نویسندگان ( نویسنده مسئول مشخص شود)، عنوان، شماره‌ی تلفن، آدرس پستى و آدرس پست الکترونیک (E-mail) در صفحه نخست مقاله الزامى است.

- چکیده مقاله بایستی حاوی یافته‌های مهم و نتیجه پژوهش باشد و مؤلفین بایستی از کلی‌گویی و پرداختن به موارد حاشیه‌ای پرهیز کنند.

- کلیه جداول و نمودارها (در قالب ورد یا اکسل) جداگانه ارسال شود.

- تصاویر با پسوند JPG و وضوح 300 dpi باشند و به‌صورت فایل‌های جداگانه ارسال شوند. حداکثر طول افقی تصاویر 20 سانتیمتر (برابر عرض دو ستون) باشد. در شماره‌گذاری فایل تصاویر از اعداد لاتین استفاده کنید. از ارسال تصاویر در فایل ورد پرهیز کنید.

- برای ارجاع به عکس، طرح و نقشه از واژه تصویر استفاده کنید. برای ارجاع به جداول و نمودارها نیز به ترتیب از واژه جدول و نمودار استفاده کنید.

- اسامی در تصاویر فارسی بوده و از ارسال نقشه یا تصویر با اسامی لاتین خودداری کنید.

- معادل لاتین اسامی و اصطلاحات به‌صورت پاورقی درهمان صفحه آورده شود.

 - نوع قلم و اندازه

 

مقالات فارسی

-  عنوان مقاله: قلم ب نازنین با اندازه 17، نام نویسنده: قلم ب نازنین با اندازه 13، متن فارسی: قلم ب نازنین با اندازه 12، پانوشت فارسی 10 ب نازنین، منابع فارسی: ب نازنین 11، منابع لاتین: Garmond با اندازه 9، 

 

مقالات لاتین

- نوع قلم: Garmond، عنوان مقاله: 14 بولد، نام نویسنده: 12، متن مقاله: 11، پانوشت: 9 و منابع: 9

 

سبک ارجاع‌دهی بین‌الملی AAA:  American Anthropological Association ارجاع کوتاه شامل نام خانوادگی نویسنده، سال نشر و شماره صفحه درون متن و رفرنس کامل در پایان مقاله

* لطفا از آوردن منابع به صورت پانوشت یاهر شکل دیگری خودداری فرمایید

 

 - ارجاع و منابع

- ارجاع به منابع فارسى و غیرفارسی در متن مقاله به شیوه‌ی زیر باشد:

(مجید زاده 1386) یا (Renfrew 1982)

* لطفا در صورتی که منبع مورد اشاره لاتین است مثلا (Mofidi 2012B: 133)، درون متن هم، در ارجاع کوتاه به صورت لاتین ارجاع داده شود و از فارسی کردن ارجاع درون متن مثلا (مفیدی 2012ب: 133) خودداری فرمایید. تنها مقالاتی که در اصل فارسی هستند یا به ترجمه فارسی آنها ارجاع می دهید را در فرمت ارجاع کوتاه فارسی بنویسید.

- در صورت لزوم شماره صفحه یا طرح و عکس را پس از نام نویسنده و سال انتشار ذکر کنید. در مواردی که از عکس، شکل و یا طرح منتشرشده‌ای استفاده می‌کنید در انتهای زیرنویس و در داخل پرانتز نام منبع، سال انتشار و شماره صفحه را ذکر کنید.

در کتاب‌شناسی یا کتاب‌نامه، منابع را به ترتیب حروف الفبا ( نام نویسنده نخست) ذکر کنید. ترتیب آن به‌صورت نام فامیلی، نام، سال انتشار، نام مقاله، نام مجله، شماره صفحات و در کتاب، پس از عنوان کتاب، محل نشر و سپس نام ناشر.

- مقاله در مجله

امیر لو، عنایت‌اله 1365،  «نگاهی به فرهنگ‌های کهن سنگی ایران»، باستان‌شناسی و تاریخ، شماره 1، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، صص 30-13.

- مقاله در مجموعه مقالات

آذرنوش، مسعود 1354، «کاوش‌های گورستان محوطه سنگ شیر»،  گزارش‌های سومین مجمع سالانه کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در ایران، آبان ماه 1353، به کوشش فیروز باقرزاده، تهران، مرکز باستان‌شناسی ایران، صص. 72-51.

- کتاب

مجیدزاده، یوسف 1386، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

- ترجمه کتاب

کلایس، ولفرام و پتر کالمایر 1385،  بیستون: کاوش‌ها و تحقیقات سال‌های 1967-1963، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، تهران، اداره کل امور فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

Abdi, K.

2003   "The Early Development of Pastoralism in the Central Zagros Mountains", Journal of World Prehistory, Vol. 17, No. 4: 395-448.

Wright, H. T.

1994   "Prestate Political Formations", In Chiefdoms and Early States in the Near East: Organizational Dynamics of Complexity, G. Stein and M. S. Rothman (eds.), 67–84, Madison: Prehistory Press.

Azarnoush, M.

1994  The Sasanian Manor House at Hajiabad, Iran, Firenze, Le Lettere, Monografie di Mesopotamia.