اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جبرئیل نوکنده

باستان‌شناسی مدیر کل موزه ملی ایران؛ استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

Irannationalmuseum.ir
jnokandehyahoo.com

سردبیر

یعقوب محمدی‌فر

باستان‌شناسی استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

[email protected]
mohamadifar.mohamadifarbasu.ac.ir

معاون سردبیر

فریدون بیگلری

باستان‌شناسی معاون امور فرهنگی، موزه ملی ایران

Irannationalmuseum.ir
fbiglarigmail.com
0000-0001-7086-3037

مدیر داخلی

ام‌البنین غفوری

باستان‌شناسی موزه ملی ایران

nahid_ghafooriyahoo.com

ویراستار انگلیسی

یوگیتا باویسکار

باستان‌شناسی گروه انسان شناسی و باستان شناسی، دانشگاه دورهام، بریتانیا

yogitab343gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدحسن طالبیان

معماری دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران

mh.talebiangmail.com

علیرضا هژبری نوبری

باستان‌شناسی استاد تمام بازنشسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

hejebrimodares.ac.ir

یعقوب محمدی‌فر

باستان شناسی استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه همدان

mohamdifar.mohamadifarbasu.ac.ir

محمد مرتضایی

باستان‌شناسی دانشیار پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری

m_mortezayi2008yahoo.com

علیرضا خسروزاده

باستان‌شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهر کرد

akhosrowzadehyahoo.com

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

باستان شناسی اسلامی دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

jelodarut.ac.ir

داریوش اکبرزاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار گروه زبان‌های باستانی و متون کهن، پژوهشکدۀ زبان‌شناسی، کتیبه و متون کهن پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری

pasaakyahoo.com

سیروس نصرالله زاده

کتیبه ها و متون باستانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cyrusnasrgmail.com

امید عودباشی

باستان‌سنجی دانشیار گروه مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان

o.oudbashiaui.ac.ir

بهروز عمرانی

باستان‌شناسی دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

behruz.omranigmail.com

علیرضا انیسی

تاریخ معماری و فرهنگ ایران دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

anisi61yahoo.co.uk

مشاور علمی

مهدی رهبر

باستان‌شناسی پیشکسوت بازنشسته پژوهشکده باستان شناسی

mrahbargmail.com

مصطفی ده پهلوان

باستان شناسی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

tehran.academia.edu/MostafaDehpahlavan
mdehpahlavanut.ac.ir
0000-0003-0744-3587

سیداحمد محیط طباطبایی

موزه‌داری کمیته ملی موزه ها (ایکوم) ایران

tabatabayi.mgmail.com

کامیار عبدی

باستان‌شناسی گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

kamyar.abdigmail.com
0000-0002-2341-4770

محسن جاوری

باستان‌شناسی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان

mohsen.javerigmail.com

زهره روح‌فر

موزه‌داری مسئول پیشین بخش اسلامی موزه ملی ایران

zohrehrouhfaryahoo.com

هایده لاله

باستان‌شناسی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

hlalehut.ac.ir

سونیا شیدرنگ

باستان شناسی دانشگاه بوردو، فرانسه

sshidranggmail.com

شاهرخ رزمجو

باستان‌شناسی گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

srazmjouut.ac.ir

محمدحسین عزیزی‌خرانقی

باستان‌شناسی استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

hossinaziziyahoo.com

علی اکبر وحدتی

باستان‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی

vahdatialiyahoo.co.uk

جواد حسین‌زاده ساداتی

باستان‌شناسی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان

javadhoseinzadehgmail.com
0000-0002-1954-8389

حسین داودی

باستان جانورشناسی پژوهشگر آزاد

davoudih1gmail.com
0000-0002-5236-1444

آرش میلانی نیا

طراحی موزه همکار موزه ملی ایران در طراحی نمایشگاه ها

arashmilaniniagmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مرجان مشکور

باستان جانورشناسی مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه، موزه تاریخ طبیعی پاریس

marjan.mashkourmnhn.fr
0000-0003-3630-9459

علی موسوی

باستان‌شناسی گروه فرهنگ . زبانهای شرق کهن دانشگاه UCLA، امریکا

amousaviyahoo.com

نیما نظافتی

کانی شناسی معاون بخش فلزکاری کهن موزه معدن آلمان در بوخوم و مدرس دانشگاه بوخوم

nima.nezafatibergbaumuseum.de
0000-0002-5806-343X

وستا سرخوش

موزه‌داری موزه‌دار موزه ملی بریتانیا

vestasarkhoshcurtisgmail.com

فرانک بحرالعلومی

باستان سنجی مدیر کنترل کیفیت هوا، موزه تاریخ هنر وین

faranak.bahrololoumikhm.at

محسن زیدی

باستان‌شناسی گروه پیش‌ازتاریخ و بوم‌شناسی کواترنر و مرکز مطالعات تحول انسان و دیرین اقلیم زنکنبرگ، دانشگاه توبینگن

mohsen.zeidiifu.uni-tuebingen.de
0000-0002-4718-9555