اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جبرئیل نوکنده

باستان‌شناسی مدیر کل موزه ملی ایران؛ استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

Irannationalmuseum.ir
jnokandehyahoo.com

سردبیر

یعقوب محمدی‌فر

باستان‌شناسی استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

yamohamadi@yahoo.com
mohamadifar.mohamadifarbasu.ac.ir

معاون سردبیر

فریدون بیگلری

باستان‌شناسی معاون امور فرهنگی، موزه ملی ایران

Irannationalmuseum.ir
fbiglarigmail.com
0000-0001-7086-3037

مدیر داخلی

ام‌البنین غفوری

باستان‌شناسی موزه ملی ایران

nahid_ghafooriyahoo.com

ویراستار انگلیسی

Steve Renette

باستان‌شناسی Postdoctoral Research Fellow, The University of British Columbia, Canada

srenettemail.ubc.ca

اعضای هیات تحریریه

محمدحسن طالبیان

معماری دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران

mh.talebiangmail.com

علیرضا هژبری نوبری

باستان‌شناسی استاد تمام بازنشسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

hejebrimodares.ac.ir

یعقوب محمدی‌فر

باستان شناسی استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه همدان

mohamdifar.mohamadifarbasu.ac.ir

محمد مرتضایی

باستان‌شناسی دانشیار پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری

m_mortezayi2008yahoo.com

علیرضا خسروزاده

باستان‌شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهر کرد

akhosrowzadehyahoo.com

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

باستان شناسی اسلامی دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

jelodarut.ac.ir

داریوش اکبرزاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار گروه زبان‌های باستانی و متون کهن، پژوهشکدۀ زبان‌شناسی، کتیبه و متون کهن پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری

pasaakyahoo.com

سیروس نصرالله زاده

کتیبه ها و متون باستانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

cyrusnasrgmail.com

امید عودباشی

باستان‌سنجی دانشیار گروه مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان

o.oudbashiaui.ac.ir

بهروز عمرانی

باستان‌شناسی دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

behruz.omranigmail.com

علیرضا انیسی

تاریخ معماری و فرهنگ ایران دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

anisi61yahoo.co.uk

مشاور علمی

مهدی رهبر

باستان‌شناسی پیشکسوت بازنشسته پژوهشکده باستان شناسی

mrahbargmail.com

سیدمحمد بهشتی

معماری پیشکسوت بازنشسته پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

mbeheshtigmail.com

سیداحمد محیط طباطبایی

موزه‌داری کمیته ملی موزه ها (ایکوم) ایران

tabatabayi.mgmail.com

محمدرضا کارگر

موزه‌داری اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی ـ فرهنگی

mkargargmail.com

کامیار عبدی

باستان‌شناسی گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

kamyar.abdigmail.com
0000-0002-2341-4770

محسن جاوری

باستان‌شناسی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان

mohsen.javerigmail.com

زهره روح‌فر

موزه‌داری مسئول پیشین بخش اسلامی موزه ملی ایران

zohrehrouhfaryahoo.com

هایده لاله

باستان‌شناسی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

hlalehut.ac.ir

سونیا شیدرنگ

باستان شناسی دانشگاه بوردو، فرانسه

sshidranggmail.com

شاهرخ رزمجو

باستان‌شناسی گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

srazmjouut.ac.ir

محمدحسین عزیزی‌خرانقی

باستان‌شناسی استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

hossinaziziyahoo.com

یوسف حسن زاده

باستان‌شناسی رییس گروه پژوهش، موزه ملی ایران

y_hassanzadehyahoo.com
+98 21 66702061-6
0000-0003-2427-4041

علی اکبر وحدتی

باستان‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی

vahdatialiyahoo.co.uk

جواد حسین‌زاده ساداتی

باستان‌شناسی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان

javadhoseinzadehgmail.com
0000-0002-1954-8389

حسین داودی

باستان جانورشناسی پژوهشگر آزاد

davoudih1gmail.com
0000-0002-5236-1444

آرش میلانی نیا

طراحی موزه همکار موزه ملی ایران در طراحی نمایشگاه ها

arashmilaniniagmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عباس علیزاده

باستان‌شناسی موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو

aalizadeuchicago.edu

مرجان مشکور

باستان جانورشناسی مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه، موزه تاریخ طبیعی پاریس

marjan.mashkourmnhn.fr
0000-0003-3630-9459

علی موسوی

باستان‌شناسی گروه فرهنگ . زبانهای شرق کهن دانشگاه UCLA، امریکا

amousaviyahoo.com

نیما نظافتی

زمین‌باستان‌شناسی معاون بخش فلزکاری کهن، موزه معدن آلمان، بوخوم

nezafatibergbaumuseum.de
0000-0002-5806-343X

وستا سرخوش

موزه‌داری موزه‌دار موزه ملی بریتانیا

vestasarkhoshcurtisgmail.com

فرانک بحرالعلومی

باستان سنجی مدیر کنترل کیفیت هوا، موزه تاریخ هنر وین

faranak.bahrololoumikhm.at

کریم علیزاده

باستان‌شناسی استادیار دانشگاه Grand Valley State

karim.s.alizadehgmail.com
0000-0002-5911-1878

محسن زیدی

باستان‌شناسی گروه پیش‌ازتاریخ و بوم‌شناسی کواترنر و مرکز مطالعات تحول انسان و دیرین اقلیم زنکنبرگ، دانشگاه توبینگن

mohsen.zeidiifu.uni-tuebingen.de
0000-0002-4718-9555