مـجـلـه    مـوزه    مـلـی    ایـران

توالی انتشار:                             دو فصلنامه

نوع داوری:                                 دو سو ناشناس

زبان نشریه:                                فارسی و انگلیسی

نوع انتشار:                                 چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی به مقالات:     رایگان

هزینه بررسی و انتشار:        ندارد

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399