مـجـلـه    مـوزه    مـلـی    ایـران

توالی انتشار:                             دو فصلنامه

نوع داوری:                                 دو سو ناشناس

زبان نشریه:                                فارسی و انگلیسی

نوع انتشار:                                 چاپی و الکترونیکی

شاپا (ISSN):                               2783-2228

نوع دسترسی به مقالات:     رایگان

هزینه بررسی و انتشار:        ندارد

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، دی 1400 

مطالعات فنی دو شی آلیاژ مس متعلق به عصر مفرغ ایران

10.22034/jinm.2021.252916

امید عودباشی؛ ماتیاس میوفر؛ سپهر بهادری؛ جواد طیاری


بانک ها و نمایه نامه ها