فرایند پذیرش مقالات

بررسی مقالات به صورت دو سو ناشناس انجام خواهد شد. سه داور مقاله را بررسی خواهند کرد و داشتن دو رای موافق برای انتشار مقاله ضروری است. کلیه مراحل از طریق سامانه انجام خواهد شد و ارائة گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی مقدور نیست.