مـجـلـه    مـوزه    مـلـی    ایـران

توالی انتشار:                             دو فصلنامه

نوع داوری:                                 دو سو ناشناس

زبان نشریه:                                فارسی و انگلیسی

نوع انتشار:                                 چاپی و الکترونیکی

شاپا (ISSN):                               2783-2228

نوع دسترسی به مقالات:     رایگان

هزینه بررسی و انتشار:        ندارد

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، اسفند 1400 

بررسی شی استخوانی یانیق‌تپه در مجموعه موزه ملی ایران

10.22034/jinm.2023.1983154.1069

سپیده مازیار؛ مرجان مشکور؛ لائورا مانکا؛ هما فتحی؛ جبرئیل نوکنده؛ رویا خزائلی