پیشینه بخش حفاظت و مرمت موزه ملی ایران، نخستین گامها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی

2 بخش مرمت و آزمایشگاه، موزه ملی ایران

چکیده

شکلگیری بخشها و اجزای سازمانی، تشکیلات باستانشناسی و موزهداری ایران و تبیین سیر تحولی آنها از مقولههای بحثشده در تاریخ دستگاه میراثفرهنگی ایران است به نظر میرسد نیازهایی که به مرور زمان از لحاظ فنی، کارشناسی، پژوهشی، علمی و ترویجی پدید آمده است، نتیجه نگرشها و پیگیریهایی بوده که در طی برهههای گوناگون بوجود آمده است. این تلاشها مبتنی بر اهتمام فردی، علاقه حرفهای یا تخصص زمینهای کارکنانی بوده که عمدهترین محرکهای درون دستگاهی و تاثیرگذارترین دلایل کالبدی در سیر تحول و تطور باستانشناسی و موزهداری ایران بوده است. این مقاله ضمن اشاره به بخشهایی از فعالیتهای گذشتگان و تاریخچه موزه ملی ایران و برخی فصل مشترکهای آن با تشکیلات باستانشناسی کشور درصد تبیین زمینهها و انگیزههای پیدایش یکی از بخشهای فنی- کارشناسی موزه ملی ایران با رویکرد مرمت و حفاظت از اشیاء فرهنگی - تاریخی  است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The National Museum of Iran's Department of Conservation: The Pioneering Steps

نویسندگان [English]

  • Liliy Niakan 1
  • Parvaneh Soltani 2
1 Iranian Center for Archaeological Research (ICAR)
2 Department of Conservation, National Museum of Iran
چکیده [English]

The evolution of the organizational parts and components of the archaeological organization and curation in Iran is a topic of discussion in the history of the Iranian cultural heritage system. The emergence of needs in technical, expert, research, scientific, and promotional aspects over time can be attributed to the attitudes and pursuits exercised during their respective origins under different managements with competent subordinate staff. These efforts were based on individual diligence, professional interest, or relevant expertise of the staff, which represent the foremost intra-organizational incentives and the most influential structural factors in the evolution of archaeology and curation in Iran. This paper presents a precise summary of the undertakings of earlier directors and the history of the National Museum of Iran, along with part of its commonalities with the national archaeological organization. Its aim is to elucidate the antecedents and spurs behind the establishment of a technical-specialist department at the National Museum of Iran, which is specialized in the conservation and restoration of historical artefacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Conservation
  • Restoration
  • National Museum of Iran