دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، اسفند 1400 
بررسی شی استخوانی یانیق‌تپه در مجموعه موزه ملی ایران

10.22034/jinm.2023.1983154.1069

سپیده مازیار؛ مرجان مشکور؛ لائورا مانکا؛ هما فتحی؛ جبرئیل نوکنده؛ رویا خزائلی