بازنگری مضامین لوحه‌های ترنجی صندوق چوبی مزار شاه اسماعیل صفوی در موزه ملی ایران و موزه هنری والترز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل

چکیده

صندوق چوبی مزار شاه اسماعیل صفوی به‌عنوان یک اثر موزه‌ای با تزیینات کتیبه‌ای و غیرکتیبه‌ای از جمله شاهکارهای نقارگری و عاج‌بری ایران و جهان اسلام در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی است. با آن‌که هنرهای ناشناخته این اثر؛ نشاندن جواهر و فیروزه‌کوبی در عاج-‌استخوان و نقارگری و عاج‌بری به شیوه معرق و مشبک‌کاری، جواهرنشان کردن و جووک‌کاری، تحت‌تاثیر نوشته‌های پیشین، به نام خاتم‌کاری معرفی شد، اما اجرای خلاقانه خطوط خوشنویسی در چهارگوشه اثر، آن را به یکی از آثار ماندگار هنری تبدیل کرده است. هدف پژوهش، بازخوانی کامل لوحه‌های موجود در اثر و سایر کتیبه‌های راه‌یافته آن به دیگر موزه‌ها و تبیین مضامین آنهاست. پژوهش در پی مطالعه کتیبه‌های نگارشی لوح‌های موجود و راه‌یافته به دیگر موزه‌ها و پاسخ مناسب به پرسش‌هایی از این دست که؛ مضامین لوحه‌های ترنجی استخوانی-عاجی و چوبی صندوق مزار بنیانگذار صفویان چیست و هدف از انتخاب مضامین چه بوده است؟ با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی، و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پایگاه داده‌های اختصاصی موزه‌ها، کتیبه‌های چهار حاشیه نواری خاتم‌بندی صندوق برای نخستین بار به طور کامل بازخوانی و فلسفه آنها مورد بررسی قرار گرفت. در چهارگوشه صندوق محل 80 لوحه ترنجی قرانی از جنس عاج-استخوان و چوب شناسایی شد که 16 لوحه در حاشیه دوال فوقانی و 64 لوحه در حاشیه چهارسوی قاب صندوق قرار دارد. از این تعداد 19 لوحه فاقد کتیبه بوده، 45 لوحه دیگر با آیات قرانی مزین شده است. از این تعداد یکی از لوحه‌ها به موزه هنری والترز راه یافته، و 5 لوحه نیز در سال 1314 خورشیدی پس از انتقال به دارالفنون، هم‌اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود. مضامین قرآنی منتخب تحت‌تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی با رویکرد تفسیر شیعی به بازنشر اصول دین در آرایه‌های این دوره به ویژه در یادگارهای مذهبی و نقش مهم مفاهیم اخلاقی جهت احیاء آموزه‌های شیعی و فراگیری آنها دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reconsideration of Tablets Texts‘s Sarcophagus of Shah Isma‘il I in Ardabil and Iran National and The Walters Art Museum

نویسنده [English]

  • Hassan Yousefi
The Provincial Office of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Ardebil branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the Sarcophagus of the sepulchres of Shah Isma‘il Safavid and reevaluate its Tablets in relation to the world heritage of Sheikh Safi al-din Khānegäh and Shrine Ensemble, the National Museum of Iran, and the Walters Art Museum. Through descriptive-analytical methods and the collection of additional information, this research conducts a close examination of the aforementioned works and evaluates them using documentary and library studies, as well as museum-specific databases. Although the inlay art of the tomb of Shāh Ismail Safavid is more widely known in the history of Iranian art, this research recognizes the existence of unique masterpieces of fine art, such as the placement of jewellery and turquoise in ivory-bone, painting and carving in ivory, and the incorporation of mosaic and latticework styles. Furthermore, the performance of calligraphy lines with wood and ivory in the style of mosaic, decoration, and jewellery, reflects the innovative technological abilities of Safavid artists to combine various industries. The Sarcophagus of Shāh Ismail’s Safavid is composed of four strips of four-sided inlaid frames, which contain a total of 80 ivory-bone and wooden plaques, executed in decorative thuluth writing with a Quranic theme and Shiite observation on the pages of the box. However, the fate of the 19 tablets is unknown or missing. Five plates were transferred to the Dal al-founun in 1314 H, along with the collection’s documents, while another tablet is on display at The Walters Art Museum in Baltimore. In summary, this research explores the Sarcophagus of the sepulchres of Shah Isma‘il Safavid and its Tablets, providing a thorough evaluation of their relationship to other works of art found in the world heritage of Sheikh Safi al-din Khānegäh and Shrine Ensemble, the National Museum of Iran, and the Walters Art Museum. The study highlights the creative technology utilized by Safavid artists in combining various industries, and the intricate details and artistic mastery present in this remarkable work of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid art
  • Sarcophagus of Shah Isma‘il
  • Tablets Sandalwood
  • Cuting ivory and ingraving
  • Iran National and the Walters Art Museums