دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، دی 1400 
مطالعات فنی دو شی آلیاژ مس متعلق به عصر مفرغ ایران

صفحه 67-74

10.22034/jinm.2021.252916

امید عودباشی؛ ماتیاس میوفر؛ سپهر بهادری؛ جواد طیاری


کهنه تپه سی استقراری کورا-ارسی و اشکانی در حاشیه رود ارس، شمال غرب ایران

صفحه 75-100

علی زلقی؛ سپیده مازیار؛ بایرام آقالری؛ مرجان مشکور؛ مژگان جایز