سدارپ پرینگ برادر اردشیر بابکان یا پسر او، کتیبه های دیپر از سدارپ بر ظرف نقره ای موزه ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

بر یکی از کاسه‌های نقره ساسانی در موزه پل‌گِتی آمریکا کتیبه‌‌ای په پهلوی ساسانی آمده که شروو نام سدارپ پرینگ/ فرینگ برادر اردشیر بابکان را خوانده است؛ در موزه ملی ایران بر ظرفی نقره‌ای، مشابه همین کتیبه آمده است که اتفاقی نادر است. در این کتیبه با اندکی تفاوت مشخصاً سدارپ را پسر اردشیر بابکان نوشته است. در منابع دیگر مثل کتیبه شاپور بر کعبه زردشت در فهرست درباریان اردشیر نام ابرینگ شاه سدارپ آمده اما نسبتش با اردشیر نامشخص است. هر دو ظرف اصل هستند. بر اساس منابع همزمان مثل کعبه زردشت، که فهرست درباریان بابک، اردشیر و شاپور را داده می‌توان به نتایجی رسید. در فهرست درباریان اردشیر نام او در صدر فهرست آمده است. با توجه به نسبت شاهان بعدی و ملکه‌ها با اردشیر، شاید بتوان وی را پسر اردشیر دانست.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

*Sadārap [Sadāraf/b] of *P/Frēnag”, Ardaxšēr ī Papagān’s brother or his son, Another inscription of *Sadārap [Sadāraf] on Silver Plate in National Museum of Iran.

نویسنده [English]

  • Cyrus Nasrollahzadeh
Department of Ancient Iranian Culture and Languages, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

On one of the Sasanian silver bowls in J. Paul Getty Museum (J.PGM) in the U.S.A, there has been written a Sasanian Middle Persian inscription in which Skjærvø determined a proper name as “Sadārap [Sadāraf/b] *P/Frēnag”, Ardaxšēr ī Papagān’s brother. Also, in the National Museum of Iran (NMI), there is a silver vessel on which a similar inscription has been written, it is a rare accident. This inscription, with a slight difference, introduced Sadārap as son of Ardaxšēr ī Papagān’s in this inscription, with a slight difference. In other sources, such as the inscription of Šāpuhr on Ka’ba of Zardušt (ŠKZ) the name of Abrēnag king of Sadārap is mentioned in the list of Ardaxšēr’s courtiers, although his relation with Ardaxšēr is unspecified. Both vessels are authentic.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sasanian Bowls
  • Silver vessel
  • Sadārap
  • Ardaxšēr I
  • National Museum of Iran