دانش و فن آوری جوامع نوسنگی قدیم در ایران، صنایع استخوانی تپه سنگ چخماق و تپه عبدالحسین، موزۀ ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Archaeozoology, Archaeobotany: Societies, Practices and Environments, AASPE (UMR 7209), National Museum of Natural History, CNRS, Paris, France

2 موزه ملی تاریخ طبیعی پاریس، فرانسه

3 پژوهشگر / آزمایشگاه بیوباستان شناسی، آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله نتایج اولیه مطالعه فن آوری اشیا استخوانی دوره آغاز نوسنگی و جنبه های اقتصادی – اجتماعی آن ارائه شده است. تاکنون مطالعه روشمند مواد سخت جانوری (استخوان و صدف) در مجموعه های باستانی فلات ایران انجام نشده است. این در حالی است که مجموعه های محوطه های مهمی چون تپه سنگ چخماق و تپه عبدالحسین در موزه ملی ایران نگهداری می شوند. ظهور شیوه زندگی جدید با اهلی شدن حیوانات و پرورش گیاهان بدون شک در سلسله مراتب تولید (زنجیره عملیاتی) و بهره برداری از مواد اولیه مثلا استخوان و صدف تحولاتی ایجاد کرد.
در اینجا چند مورد ابزار استخوانی از تپه سنگ چخماق و تپه عبدالحسین که منشا آن استخوان حیوانات وحشی یا اهلی است را ارائه می دهیم و خصوصیات فن آوری و مشاهدات مرتبط را توصیف می کنیم.  از این مشاهدات می توان به برخی از ویژگی های فن آوری صنایع اوایل دوره نوسنگی مثل الگوهای برداشت از طریق شقه کردن یا شکستن است. این شیوه کار نشان دهنده سازگاری تکنیک ها با ویژگی های ریخت شناختی قطعات مواد اولیه استخوانی است که برای تولید گونه های خاصی از ابزار از جمله سوراخ کن، صاف و نرم کننده و اشیا چند کاربردی استفاده می شود. نتایج اولیه این تحقیق در روشن کردن وضعیت دانش فن آوری جوامع پیش از تاریخ ایران در زمینه مواد سخت جانوری و گامهای اولیه در فهم مراحل تکامل این دانش در اوایل هولوسن در فلات ایران مهم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The technical knowledge of Early Neolithic Iranian Societies. The bone industries of Tappeh Sang-e Chakhmaq and Tepe Abdul Hosein, Iran National Museum

نویسندگان [English]

  • Laura Manca 1
  • Marjan Mashkour 2
  • Sanaz Beizaee Doost 3
  • Roya Khazaeli 3
1 Researcher / Archaeozoology, Archaeobotany: Societies, Practices and Environments, AASPE (UMR 7209), National Museum of Natural History, CNRS, Paris, France
2 Archéozoologie, Archéobotanique: Sociétés, Pratiques et Environnements, AASPE (UMR 7209), Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS.
3 Researcher / Bioarchaeology Laboratory, Central Laboratory, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The paper presents the first results of an on-going study on the characterisation of the technological and socio-economic aspects of bone objects from the Iranian Early Neolithic period. The systematic study of hard animal material products on large collections from the Iranian Plateau is lacking while larges series exist for iconic Early Neolithic sites of Tappeh Sang-e Chakhmaq and Tepe Abdul Hosein, stored at the National Museum of Iran. The advent of a new way of life with the domestication of plants and animals has undoubtedly introduced new transformation sequences (chaîne opératoire) in the exploitation of raw material, namely bone and shells.
We present here case studies, on osseous materials from these two sites, and highlight the technological characterisation of the Early Neolithic industries based on the exploitation of animal resources, wild and domestic.
Some technical peculiarities of the Early Neolithic industries are illustrated (debitage schemes by bipartitioning and fracturation) that indicate adaptability of techniques to the morphological features of raw material blocks for the production of certain tool classes (awls, smoothers, intermediate objects etc.). These preliminary results are important to establish the state of technical knowledge of prehistoric communities of Iran and to initiate a debate on the technological evolution for the hard animal mater (bone and shell) during the Early Holocene of the Iranian Plateau.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone production
  • Technical knowledge
  • Economic aspects
  • Aceramic Neolithic
  • Iranian Plateau